Page updated: January 25, 2009

Volksliederen: Zeeuws Volkslied, Schouws Volkslied, Zierikzees VolksliedWapen en vlag van de provincie Zeeland.

Zeeuws Volkslied (1919)
Woorden: D.A. Poldermans (1877-1939)
Muziek: J. Morks (1865-1926)


J. Morks               PDF bladmuziek
 

Tekst volgens de oorspronkelijke uitgave door de Gebroeders Hildernisse, Middelburg, gravure en druk Mouton & Co, Den Haag, opgedragen aan Mr. H.J. Dijckmeester, Commissaris der Koningin in Zeeland.

Zeeuwsch Volkslied

 1. Geen dierder plek voor ons op aard,
  Geen oord ter wereld meer ons waard,
  Dan, waar beschermd door dijk en duin,
  Ons toelacht veld en bosch en tuin;
  Waar steeds d' aloude Eendracht woont,
  En welvaart 's landmans werk bekroont,
  Waar klinkt des Leeuwen forsche stem:
  "Ik worstel moedig en ontzwem!"
 2. Het land, dat fier zijn zonen prijst.
  En ons met trotsch de namen wijst
  Van Bestevaêr en Joost de Moor,
  Die blinken zullen d'eeuwen door;
  Waarvan in de historieblaên
  De Evertsen en Bankert staan,
  Dat immer hoog in eere houdt
  Den onverschrokken Naerebout.
 3. Gij, Zeeland, zijt ons eigen land,
  We dulden hier geen vreemde hand,
  Die over ons regeeren zou,
  Aan onze vrijheid zijn wij trouw.
  We hebben slechts één enk'le keus:
  "Oranj'en Zeeland!", da's de leus!
  Zoo blijven wij met hart en mond,
  Met lijf en ziel: goed Zeeuwsch, goed rond.


Wapen en vlag van de huidige gemeente Schouwen-Duiveland, waarin alle vroegere gemeenten op Schouwen en op Duiveland zijn opgegaan. De meerman en meermin komen voor in het wapen van Schouwen dat op het titelblad van het Schouws Volkslied is afgebeeld.

Schouws Volkslied (c. 1920)
Woorden: J.A. Biermasz*, 1875 - 23 september 1945)
Muziek: C.A. Swenne (Sprang, 17 januari 1880 - Ouwerkerk, 1 februari 1953)

* De partituur vermeldt alleen 'Bz'. Volgens M.A.Swenne, zoon van componist C.A.Swenne, betrof dit notaris Biermasz te Zierikzee. Hoogstwaarschijnlijk is dit Jan Antohonie Biermasz, 1875 - 23 september 1945 ; als notaris gevestigd aan de Oude Haven D480, met het telefoonabonneenummer 13 in 1915. In de Archieven der Notarissen in Zeeland zijn inventarissen van hem bekend van 1908-1925.


C.A. Swenne         PDF bladmuziek

Tekst volgens de oorspronkelijke uitgave door de Firma A.C. de Mooij te Zierikzee

Schouwsch Volkslied

 1. Kent Gij ons land, ons Schouwsche land,
  Belaagd door water 't allen kant,
  Het land, dat eeuwig lang 't geweld,
  Met moed weerstond van Zee en Scheld',
  Het land, dat wij met mannenmoed,
  Met heel ons hart, met goed en bloed,
  Het land, dat wij met eigen hand,
  Behouden voor het Vaderland?
 2. Geen schooner land dan 't Schouwse land
  Wijl wij daar zijn in Godes hand;
  Zijn wil maakt duin en dijken sterk,
  Gezegend wordt door Hem ons werk.
  De woeste zee, die ons omringt,
  Hij is het, die ze steeds bedwingt;
  De stormwind meet vergeefs zijn kracht
  Met wat door ons tot stand gebracht.
 3. Wij zijn het volk van 't Schouwse land,
  Door taal en zeden nauw verwant,
  Wij scharen ons, als waren w'één,
  Om d'ouden, grijzen toren heen.
  Hij rijst van ver uit 't golfgeklots
  En staat daar, eeuwen, als een rots
  Die met een ongebroken kracht
  Houd over 't Schouwsche land de wacht!
 4. Blijf één, blijf één, houdt moedig stand,
  O volk, dat aan het Schouwse strand,
  Het pand bewaart dat, schoon en goed,
  De trots van Nêêrland blijven moet!
  Gedenk de woorden die de Leeuw
  Sinds eeuwen brengt aan iedren Zeeuw;
  Het schoone lied, dat nooit verstom',
  "Ik worstel wel maar ik ontkom!"


Wapen en vlag van de voormalige gemeente Zierikzee.

Zierikzees Volkslied
Woorden: waarschijnlijk C.A. Swenne (Sprang, 17 januari 1880 - Ouwerkerk, 1 februari 1953)
Muziek: M.A. Swenne (St. Philipsland, 30 maart 1910 - Zierikzee, 24 november 2007)


M.A. Swenne                                                           PDF bladmuziek
 

Tekst volgens de oorspronkelijke uitgave van Drukkerij Senefelder, Amsterdam, aangeboden door de N.V. "Zierikzeesche Nieuwsbode"

Zierikzeesch Volkslied

 1. Wij houden van ons stadje,
  Ons dierbaar Zierikzee;
  En wie het mocht kleineeren,
  Wij doen daaraan niet mee.
  Al is 't geen ville lumière,
  Geen Londen of Berlijn,
  Geen Amsterdam of Brussel,
  Het mag er toch wel zijn.
 2. Wij pronken met den toren,
  In 't gansche land bekend;
  Die spreekt tot alle tijden
  Van Keldermans talent.
  De beide Havenpoorten,
  't Stadhuis, de Kleine Kerk,
  Zijn onze trots en glorie
  Als machtig menschenwerk.
 3. Wij houden van ons stadje,
  Ons dierbaar Zierikzee;
  Wij leven er gelukkig,
  Het ademt rust en vreê.
  De vreemde, die zich aanmeldt,
  Dien haalt men blijde in;
  Wordt daad'lijk opgenomen
  Als lid van 't groot gezin.
 4. Wij leven er als buren,
  Elk kent hier iedereen;
  Elk mensch heeft er zijn vrienden,
  Verlaten is er geen.
  Is er verschil van inzicht,
  Het deert den vreede niet,
  Wij gunnen gaarne ruimte
  Aan hem die 't anders ziet.
 5. Wij houden van ons stadje,
  Van onzen Schouwschen grond;
  De kleine oude vesting
  Waar onze wieg eens stond.
  Wij blijven er voor strijden,
  Zoolang onz' adem gaat;
  Wij hopen er te rusten,
  Als eens ons sterfuur slaat.